Jak postupovat při objednávce výzdoby zbraně

 

 • Co si přejete? Vyjasníme si základní body Vaší zakázky – o jakou zbraň se jedná; jakou finanční částku do její výzdoby chcete investovat a jaký základní motiv byste si představoval.
 • Pomocí příkladů na fotografiích upřesníme zadání – kombinace technik, ornamentů, stylů…
 • Pošlu Vám finální návrh, který samozřejmě ještě můžu na základě Vašich připomínek upravit.
 • Podepíšeme smlouvu o vyhotovení díla (součástí bude souhlas s přiloženým návrhem, cena za dílo a závazný termín předání vyzdobené zbraně).
 • Zaplatíte mi za vytvoření návrhu výzdoby zbraně.
 • Převzetí Vaší zbraně písemně potvrdím, zanesu ji do Centrálního registru zbraní.
 • Začnu pracovat na výzdobě Vaší zbraně.
 • Při předání hotové zbraně mi zaplatíte za výzdobu. Tento úkon bude provázen předáním dokladu o zaplacení a dokladu o vydání zbraně. Tento doklad zanesu do CRZ.
 • Hotovo! Vaše zbraň je vyzdobená dle Vašeho přání a ve Vašich rukou. Věřím, že Vám každý pohled na ni přinese hodně radosti.

 How to order decoration on a firearm

 • What exactly do you require? We will make the fundamentals of your order clear – what type of firearm it is, how much money you want to spend on its decoration, and what the core motif is that you want applied to your firearm.
 • Using photographic illustrations, we will specify the assignment – the combination of techniques, decoration, styles, etc.
 • I will send you the final design, which of course I can further modify based on your comments.
 • We will sign a contract to perform the work (including your approval of a design to be attached to the contract, the price for the work and a binding deadline for handing over the decorated firearm).
 • You will pay me for the created design of the decoration on the firearm.
 • I will confirm in writing the receipt of your firearm and enter it in the Central Firearms Register.
 • I will start working on the decoration of your firearm.
 • Upon the handover of the finished firearm, you will pay me for the decoration. This act will be accompanied by handing over proof of payment and a certificate of the issue of a firearm. I will enter this certificate in the Central Firearms Register.
 • Done! Your firearm is decorated according to your wishes and is in your hands. I believe that every time you look at it you will be more than satisfied.

So gehen Sie vor, wenn Sie eine Waffendekoration bestellen

 • Was möchten Sie haben? Wir klären die Grundlagen Ihrer Bestellung – mit welcher Waffe Sie es zu tun haben; Welchen Betrag möchten Sie in Ihre Dekoration investieren und welches Grundthema würden Sie sich vorstellen?
 • Verwenden Sie Beispiele auf den Fotos, um Ihre Wünsche zu spezifizieren – eine Kombination aus Techniken, Verzierungen, Stilen …
 • Ich werde Ihnen einen endgültigen Vorschlag zusenden, den ich natürlich auch auf Ihre Bedürfnisse ändern kann.
 • Wir unterzeichnen einen Vertrag über den Abschluss der Arbeiten (Teil der Vereinbarung wird ein Vorschlag zugesendet, der den Preis für die Arbeit und eine Frist für die Übergabe Waffen eingerichtet wird).
 • Sie werden mich für das Design der Waffen Dekoration bezahlen.
 • Ich werde den Erhalt Ihrer Waffe schriftlich bestätigen und an das Waffenregister übermitteln.
 • Ich werde anfangen, an der Dekoration Ihrer Waffe zu arbeiten.
 • Wenn Sie die fertige Waffe ausgesucht haben, bezahlen Sie mich für die Dekoration. Dieseer Vorgang wird begleitet von der Überweisung eines Zahlungsnachweises und eines Dokuments über die Rückgabe  der Waffe. Ich werde dieses Dokument an CRZ übertragen.
 • Fertig! Ihre Waffe ist nach Ihren Wünschen dekoriert und in Ihren Händen.  Ich glaube, jeder Blick auf sie, wird Ihnen viel Freude bereiten.

E-book: Jaké je základní rytecké vybavení?

 

Jaké nástroje potřebujete do začátku? Kde je sehnat?

Chcete mít vše přehledně shrnuto?

Připravila jsem pro vás e-book ZDARMA s přehledem potřebných nástrojů.

E-book: Jaké je základní rytecké vybavení?

Děkujeme, přihlášení proběhlo úspěšně